Thực trạng kiến thức và thái độ phòng bệnh viêm gan vi rút B của người dân xã Trung Nguyên, huyện Yên lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

  • Vũ Đình Sơn, Lê Thanh Tùng
Từ khóa: Bệnh viêm gan vi rút B, kiến thức, thái độ, phòng bệnh

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ phòng bệnh viêm gan vi rút B (VGVRB) và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ phòng bệnh VGVRB của người dân xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 198 người dân từ 18 tuổi trở lên ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 01/2018 đến hết tháng 06/2018. Kết quả: Tỷ lệ người dân có kiến thức chung đạt chiếm 16,7%; thái độ chung đúng có tỷ lệ là 47,5%. Có mối liên quan giữa kiến thức phòng bệnh VGVRB với trình độ học vấn, nghề nghiệp của người dân.Thái độ phòng bệnh VGVRB cũng có mối liên quan với trình độ học vấn. Kiến thức chung phòng bệnh có mối liên quan với thái độ phòng bệnh VGVRB. Kết luận: Kiến thức, thái độ phòng bệnh VGVRB của người dân xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc còn thấp có tỷ lệ lần lượt là 16,7% và 47,5%. Cần truyền thông - giáo dục sức khỏe để nâng cao kiến thức, thái độ phòng bệnh VGVRB cho người dân là rất cần thiết.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15