Thực trạng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch của trẻ em dưới 1 tuổi tại một số xã của tỉnh Hà Nam năm 2016

  • Phạm Vương Ngọc, Đỗ Minh Sinh, Đinh Công Trứ
Từ khóa: tiêm chủng đầy đủ, tiêm chủng đúng lịch, vắcxin, trẻ dưới 1 tuổi

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch ở trẻ dưới 1 tuổi tại 3 xã của tỉnh Hà Nam năm 2016. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 240 bà mẹ có con sinh từ ngày 01/7/2014 - 30/06/2015 tại 3 xã của tỉnh Hà Nam. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch được thu thập qua phỏng vấn bà mẹ hoặc người chăm sóc trẻ và qua quan sát sổ tiêm chủng cá nhân. Kết quả: Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin là 91,2%. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ từng loại vắc xin như sau: BCG (97,5%); Quinvax-em (100%); OPV (99,6%); Sởi mũi 1 (93,7%). Tỷ lệ tiêm chủng đúng lịch cả 8 loại vắcxin là 53%. Tỷ lệ tiêm chủng đúng lịch từng loại vắc xin như sau: BCG (87,2%); Quinvaxem (61,7%); OPV (61,5%); Sởi mũi 1 (85,3%). Kết luận: Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi ở 3 xã tỉnh Hà Nam là tương đối cao, tuy nhiên tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch còn thấp. Khuyến cáo cần có giải pháp phù hợp trong việc nâng cao nhận thức của bà mẹ về việc cần thiết phải cho con đi tiêm đúng lịch và những biện pháp để giúp đưa con đi tiêm đúng lịch.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-09-14