Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh đột quy não điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định năm 2017

  • Đặng Thị Hân, Ngô Huy Hoàng, Phạm Thị Hiếu, Bùi Thúy Ngọc, Nguyễn Thị Lý
Từ khóa: đột quỵ não, chất lượng cuộc sống

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng về chất lượng cuộc sống và xác định các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh đột quỵ não điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu gồm 253 người bệnh đột quỵ não điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định. Nghiên cứu mô tả, áp dụng thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống trong đột quỵ não (SS-QOL). Kết quả: Điểm trung bình sức khỏe thể chất: 45 ± 10,74. Điểm trung bình sức khỏe chức năng: 50,56 ± 14,64. Điểm trung bình yếu tố tâm lý: 24,66 ± 5,71. Điểm trung bình các yếu tố hỗ trợ từ gia đình và xã hội: 17,66 ± 4,08. Điểm trung bình chất lượng cuộc sống theo SS-QOL là 137,88 ± 32,47. Đa số người bệnh đột quỵ não có chất lượng cuộc sống không tốt (93,3%) và chất lượng cuộc sống tốt chỉ chiếm 6,7%. Nghiên cứu bước đầu cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của tuổi cao đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong khi, những người có trình độ học vấn cao hơn, chức năng sinh hoạt sau đột quỵ tốt hơn, chỉ số khối cơ thể bình thường và có hỗ trợ từ bảo hiểm y tế có điểm số chất lượng cuộc sống cao hơn những người bệnh khác, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh đột quỵ não trong phạm vi nghiên cứu tương đối thấp. Các yếu tố như trình độ học vấn, chức năng sinh hoạt, chỉ số khối cơ thể và bảo hiểm y tế có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-06-18