Đánh giá thay đổi kiến thức tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2018

  • Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Huy Hoàng, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Phương Mai, Phạm Văn Bắc
Từ khóa: tăng huyết áp, tuân thủ điều trị, người cao tuổi

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đánh giá sự thay đổi kiến thức về bệnh và tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người cao tuổi trước và sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khỏe trên một nhóm có so sánh trước và sau can thiệp với cỡ mẫu là 110 người cao tuổi tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2018. Kết quả: Trước can thiệp, kiến thức về bệnh và tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người cao tuổi còn hạn chế với điểm trung bình kiến thức chỉ đạt 4,88 ± 1,75 điểm trên tổng số 10 điểm. Sau can thiệp, kiến thức của người cao tuổi về bệnh và tuân thủ điều trị tăng huyết áp đã được cải thiện rõ rệt đạt 9,34 ± 1,03 điểm và còn duy trì ở 9,04 ± 1,39 điểm sau can thiệp 4 tuần (p < 0,05). Tỷ lệ người cao tuổi có kiến thức đạt trước can thiệp là 53,6% tăng lên 100% ngay sau can thiệp và còn duy trì với 99,1% sau can thiệp 4 tuần. Kết luận: Kiến thức về bệnh và tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người cao tuổi còn hạn chế tại thời điểm trước can thiệp nhưng đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thường xuyên giáo dục sức khỏe nâng cao kiến thức của người cao tuổi về tuân thủ điều trị tăng huyết áp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-27