Thực trạng nhận thức và mức độ thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

  • Vũ Thị Hải Oanh, Nguyễn Bảo Ngọc, Chu Thị Thơm
Từ khóa: Chuẩn đạo đức nghề nghiệp, sinh viên

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá nhận thức và mức độ thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp (CĐĐNN) của điều dưỡng viên ở sinh viên (SV) liên thông trường đại học Điều dưỡng Nam Định. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả ngang điều tra trên 233 SV điều dưỡng liên thông khóa 10 và phụ sản khóa 9. Kết quả: trên 80% đối tượng tham gia nghiên cứu có nhận thức về 8 nội dung của CĐĐNN. Mức độ thực hiện CĐĐNN đạt trở lên chiếm 100% đối tượng được hỏi. Đặc biệt, tỷ lệ tốt và rất tốt chiếm trên 60% ở từng nội dung; cao nhất ở nội dung thân thiện với người bệnh (69%). Kết luận: sau khi học môn Tâm lý y học và y đức, SV có mức độ nhận thức tương đối cao về 8 chuẩn và 30 tiêu chí trong CĐĐNN. Từ việc nhận thức được CĐĐNN của điều dưỡng viên nên mức độ thực hiện các nội dung trong chuẩn của SV liên thông trong thực hành nghề nghiệp đạt tỷ lệ tốt khá cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-03-14