Thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá tràng sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017

  • Nguyễn Thị Huyền Trang, Ngô Huy Hoàng
Từ khóa: nhận thức, loét dạ dày tá tràng, phòng bệnh tái phát

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đánh giá sự thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá tràng. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp giáo dục một nhóm có đánh giá trước sau được tiến hành trên 72 người bệnh loét dạ dày tá tràng điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ 02/2017 - 05/2017. Kết quả: Sau can thiệp nhận thức của người bệnh về chế độ ăn, lối sống và cách sử dụng thuốc thay đổi có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Điểm về chế độ ăn là 8,90 ± 1,08 so với 5,91 ± 1,49 trước can thiệp. Điểm lối sống là 7,23 ± 0,70 so với 5,11 ±1 ,57 trước can thiệp. Điểm sử dụng thuốc trong đánh giá lần 1 là 2,63 ± 1,10 và tăng lên 6,04 ± 0,86 trong đánh giá lần 2. Tỷ lệ người bệnh có kiến thức tốt trước và sau can thiệp tương ứng là 1,4% và 80,6%... Kết luận: nhận thức hạn chế về phòng bệnh tái phát đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của việc tư vấn, giáo dục sức khỏe, củng cố kiến thức thường xuyên với việc nâng cao nhận thức về phòng bệnh tái phát cho người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-03-14