Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học của giảng viên

  • Nguyễn Kim Thanh
Từ khóa: Mô hình, nhân tố ảnh hưởng, nghiên cứu khoa học, giảng viên

Tóm tắt

    Giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học có hai nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chính vì vậy nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng và xuyên suốt sự nghiệp giáo dục của giảng viên. Bài viết này đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học của giảng viên. Căn cứ vào các học thuyết và công trình có liên quan đã công bố, tác giả xây dựng, đề xuất mô hình các nhân tố khám phá (EFA) với 3 nhóm nhân tố: nhân tố bên ngoài cơ sở giáo dục đại học, nhân tố bên trong cơ sở giáo dục đại học và nhân tố thuộc bản thân giảng viên ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học của giảng viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Nguyễn Kim Thanh. (2023). Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học của giảng viên. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 86. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77862
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN