Các tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

  • Nguyễn Kim Thanh
Từ khóa: Nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiêu chí đánh giá

Tóm tắt

    Việt Nam đang từng bước phát triển mạnh mẽ trong xu thế hội nhập quốc tế toàn diện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trải qua hơn 30 năm Đổi mới, những thành tựu kinh tế mà nước ta đạt được chủ yếu vẫn dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư và nguồn lao động phổ thông – nguồn lao động “giá rẻ”. Chính vì vậy, điều quan trọng là cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bước đầu là hệ thống hóa được các tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bài viết sẽ phân tích các tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm các tiêu chí đánh giá tổng hợp và các tiêu chí đánh giá cụ thể.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
##submission.howToCite##
Nguyễn Kim Thanh. (2022). Các tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao . Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (20), 53. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/67024
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI