Một số giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

  • Nguyễn Thị Hiếu
  • Đào Thu Huyền
Từ khóa: Bản lĩnh chính trị; sinh viên Việt Nam; giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị

Tóm tắt

   Bản lĩnh chính trị của sinh viên là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là bộ phận cấu thành chương trình giáo dục trong các trường đại học nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, hình thành phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Vì vậy, cần thiết tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị cho sinh viên hình thành ở đội ngũ trí thức tương lai nhận thức chính trị đúng đắn, bản lĩnh vững vàng, góp phần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận khoa học. Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ đi vào tìm hiểu “một số giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay”.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Nguyễn Thị Hiếu, & Đào Thu Huyền. (2023). Một số giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 70. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77859
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Most read articles by the same author(s)