Một số giải pháp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên các trường đại học hiện nay

  • Nguyễn Thị Hiếu
Từ khóa: Đời sống văn hóa tinh thần, sinh viên, đại học

Tóm tắt

    Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tất yếu là nhiệm vụ xây dựng văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trở thành một nhiệm vụ cấp thiết trước một thế giới đang biến đổi nhanh chóng như hiện nay. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc đại học là bậc học rất quan trọng nhằm tạo ra những nguồn nhân lực cung cấp cho xã hội. Sinh viên đại học là lứa tuổi đặc thù, có sự chuyển biến, phát triển, thay đổi mạnh mẽ cả về thể chất, tâm sinh lý lẫn nhận thức, trí tuệ, tâm hồn, tình cảm... Đời sống văn hóa tinh thần của sinh viên có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh của các thế hệ công dân sau này. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào “một số giải pháp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên các trường đại học hiện nay”.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-18
##submission.howToCite##
Nguyễn Thị Hiếu. (2023). Một số giải pháp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên các trường đại học hiện nay. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (28), 38. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/75558
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Most read articles by the same author(s)