Công tác pháp chế tại Trường Đại học Công đoàn

  • Phùng Thị Cẩm Châu
  • Nguyễn Thị Thu
Từ khóa: Pháp chế, công tác pháp chế, Trường Đại học Công đoàn

Tóm tắt

    Bài viết tập trung làm rõ nội dung công tác pháp chế tại Trường Đại học Công đoàn; thực trạng công tác pháp chế tại Trường Đại học Công đoàn - những kết quả đạt được, hạn chế và các nguyên nhân; từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại Trường Đại học Công đoàn trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Phùng Thị Cẩm Châu, & Nguyễn Thị Thu. (2023). Công tác pháp chế tại Trường Đại học Công đoàn . Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 56. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77856
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Most read articles by the same author(s)