Một số giải pháp bảo vệ và phát triển tư tưởng Lênin trong tình hình mới

  • Trần Văn Hiếu
  • Nguyễn Khắc Duy
Từ khóa: Bảo vệ; Tư tưởng Lênin; Giải pháp; Phát triển

Tóm tắt

    Bài viết tập trung làm rõ bản chất khoa học, cách mạng trong di sản tư tưởng, những đóng góp to lớn của V.I.Lênin đối với sự phát triển của nhân loại. V.I.Lênin đã để lại di sản tư tưởng đồ sộ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, bền vững. Trên cơ sở khái quát sự vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển những di sản tư tưởng của V.I.Lênin và đánh giá tổng quan những thành tựu sau hơn 35 năm đổi mới đất nước, tác giả xác định một số giải pháp nhằm tiếp tục bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Lênin trong điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Trần Văn Hiếu, & Nguyễn Khắc Duy. (2023). Một số giải pháp bảo vệ và phát triển tư tưởng Lênin trong tình hình mới. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 23. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77848
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI