Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Tùng Lâm
Từ khóa: Văn hóa; Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh

Tóm tắt

    Trong bài viết tác giả đã trình bày những đặc trưng cơ bản về văn hóa chính trị Hồ Chí Minh. Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh chính là nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của hoạt động cách mạng của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong giai đoạn cách mạng ở nước ta hiện nay, nghiên cứu những quan điểm về văn hóa chính trị Hồ Chí Minh về vấn đề trên có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Nguyễn Tùng Lâm. (2023). Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 8. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77845
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Most read articles by the same author(s)