SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐÔI VƠI DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VI MÔ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TÌNH THƯƠNG - TYM

  • Trần Quang Tiến
Từ khóa: tài chính vi mô, sự hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ.

Tóm tắt

Bài viết dựa trên Mô hình phân tích cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng
dịch vụ (SERVPERF) được phát triên bởi Cronin và Taylor (1994) đê đề xuất, điều chỉnh
các thang đo, nhóm yếu tố phản ánh sự hài lòng của phụ nữ khi sử dụng các dịch vụ tài chính
vi mô và tham gia vào các hoat động phi tài chính của TYM. Kết quả khảo sát 843 thành
viên, khách hàng của TYM được dựa trên phương pháp “chọn mẫu chùm kết hợp với mẫu
ngẫu nhiên hệ thống” cho thấy sự hài lòng rất cao của phụ nữ khi tham gia vào các dịch vụ tài
chính vi mô do TYM cung cấp. Bên canh đó, những đánh giá cảm nhận thấp hơn liên quan
đến công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh TYM cũng như hoat động cung cấp thông tin,
tài liệu cho khách hàng; những ý kiến đề xuất thay đổi về dịch vụ tín dụng, tiết kiệm và đẩy
manh ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch tài chính vi mô đăt ra cho TYM cũng như
các tổ chức tài chính vi mô khác phải nhanh chóng thay đổi đê thích ứng với bối cảnh mới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-02
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH