VẬN DỤNG LÝ THUYẾT CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI HỌC NGHIÊN CỨU, THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN

  • Đoàn Kim Thắng
Từ khóa: Công tác xã hội; công tác xã hội trong bệnh viện; nhân viên công tác xã hội

Tóm tắt

Công tác xã hội ở Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, đặc biệt sau khi Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 05/3/2010 phê duyệt “Đề án phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020” công tác xã hội (CTXH) đã trở thành một nghề ở Việt Nam và hiện nay đang trong quá trình chuyên nghiệp hóa ở cả khía cạnh đào tạo lẫn nghiên cứu thực hành. Do vậy, việc lựa chọn, cách tiếp cận nào để thích ứng và xây dựng các mô hình lý luận trong nghiên cứu cũng như thực hành CTXH phù hợp luôn được đặt ra và thu hút nhiều sự quan tâm. Các cách tiếp cận bao gồm: cách tiếp cận hệ thống và con người trong môi trường; cách tiếp cận dựa trên thuyết về nhu cầu con người; cách tiếp cận quyền con người. Cùng với đó, các lý thuyết xã hội học, lý thuyết công tác xã hội sẽ vận dụng như thế nào? Bài viết này nhằm nhận diện việc vận dụng cách tiếp cận và ứng dụng các mô hình lý thuyết, thực hành CTXH ở Việt Nam, qua đó đề xuất và chỉ ra những hàm ý cho phát triển công tác xã hội ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
CÔNG TÁC XÃ HỘI