TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  • Nguyễn Thị Tố Uyên
Từ khóa: Giới, trao quyền cho phụ nữ, bình đẳng giới, phát triển bền vững.

Tóm tắt

Trao quyền cho phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội là một biện pháp thúc đẩy tiến trình các quốc gia đạt tới mục tiêu phát triển bền vững về xã hội. Việt Nam là một trong các nước luôn quan tâm đến vấn đề trao quyền cho phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trong quá trình phát triển bền vững đất nước. Từ việc phân tích các lý thuyết giới và nữ quyền, bài viết sẽ chỉ ra những tác động thúc đẩy của việc trao quyền cho phụ nữ đối với mục tiêu phát triển bền vững về xã hội. Qua đó, đề xuất các giải pháp, góp phần thực hiện tốt việc trao quyền cho phụ nữ, nâng cao địa vị, vai trò của phụ nữ nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững xã hội ở Việt Nam hiện tại và tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN