NGUYÊN TẮC PHÂN PHỐI THEO LAO ĐỘNG: TỪ TƯ TƯỞNG CỦA C. MÁC ĐẾN THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

  • Lê Thị Vinh
Từ khóa: Quan hệ phân phối, phân phối theo lao động, C.Mác., distribution relations, labor-based distribution, Karl Marx.

Tóm tắt

Tóm tắt: Từ khi đổi mới đến nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương đa dạng hóa hình thức phân phối, trong đó xác định phân phối theo lao động là hình thức phân phối chủ yếu. Với vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, phân phối theo lao động trở thành chủ đề quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích một số nội dung cơ bản trong tư tưởng của C.Mác về nguyên tắc phân phối theo lao động, khảo cứu thực tiễn vận dụng những tư tưởng này ở Việt Nam trước và trong thời kỳ đổi mới, qua đó khẳng định giá trị tư tưởng của C. Mác trong thời đại ngày nay.

Từ khóa: Quan hệ phân phối, phân phối theo lao động, C.Mác.

Abstract: Since Doi Moi, the Communist Party of Vietnam and the State of Vietnam has advocated diversifying distribution forms, of which labor-based distribution is the main form of distribution. With an important role in socio-economic development, labor-based distribution has become a research topic of many scholars. In this article, the author focuses on analyzing some basic contents of Karl Marx’s thought about the principle of labor-based distribution, researching the practical application of these ideas in Vietnam before and during Doi Moi period, thereby affirming the ideological value of Karl Marx in this day and age.

Keywords: distribution relations, labor-based distribution, Karl Marx.

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Lê Thị Vinh

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-03
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC