CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ BÀN LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

  • Lê Thị Thu
Từ khóa: An sinh xã hội; chính sách xã hội; hỗ trợ xã hội; công tác xã hội; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt., Social welfare; social policy; social assistance; social work; children in special circumstances

Tóm tắt

Tóm tắt: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta. Đặc biệt, từ khi đất nước ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề này lại càng được coi trọng, thể hiện rõ ở việc nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả sẽ khái quát các chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đưa ra một vài ý kiến bàn luận làm căn cứ cho việc đề xuất các giải pháp, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Từ khóa: An sinh xã hội; chính sách xã hội; hỗ trợ xã hội; công tác xã hội; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Abstract: The protection, care and education for children in general and children in special circumstances in particular are always the top concerns of our Party and State. Especially, since our country entered the stage of accelerating industrialization, modennization and international econmic integration, these issues have been given more and more attention that is clearly reflected in the supporting policies for children in special circumstances issued by the State. In this article, the author will outline the social assistance policies for children in special circumstances and raise some ideas as a basis to propose solutions, contributing to the improvement of policy system for the target group.

Key words: Social welfare; social policy; social assistance; social work; children in special circumstances

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Lê Thị Thu

ThS. Lê Thị Thu hiện là Giảng viên Khoa CTXH, Học viện Phụ nữ Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-03
Chuyên mục
CÔNG TÁC XÃ HỘI