NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

  • Tô Lan Phương
Từ khóa: self-study; subjects of political theory; students of the Vietnam Women’s Academy, Hoạt động tự học; các môn LLCT; sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tóm tắt

Tóm tắt: Các môn lý luận chính trị (LLCT) với kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước trang bị thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận khoa học góp phần phát triển toàn diện của sinh viên. Nhận thức về hoạt động tự học các môn LLCT chính là nền tảng để sinh viên có thái độ và hành động học tập tích cực và đạt kết quả tốt. Bài viết phân tích số liệu thu thập từ đề tài cấp cơ sở “Hoạt động tự học các môn Lý luận chính trị của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam” thực hiện năm 2019. Dựa trên kết quả khảo sát sinh viên 6 ngành học tại trường, từ đó bài viết đã chỉ rõ thực trạng nhận thức về hoạt động tự học các môn LLCT của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam ở 3 mảng cụ thể: nhận thức về tầm quan trọng; mục đích, động cơ và nội dung của hoạt động tự học các môn LLTC. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở cả 3 mảng này về cơ bản sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đều chưa nhận thức đầy đủ; sự khác biệt giữa các khóa học, ngành học là không đáng kể. Về tầm quan trọng của môn học, sinh viên cả hai khóa đều đánh giá cao nhất ở việc tự học sẽ có được cái nhìn khách quan về cuộc sống, đồng thời vận dụng vào thực tiễn tư tưởng của Bác và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó, sinh viên ngành Công tác xã hội có nhận thức ở mức cao nhất và thấp nhất là ngành Quản trị Du lịch và lữ hành. Về mục đích, động cơ, sinh viên cả hai khóa đều đánh giá cao nhất ở việc tự học để có kết quả thi tốt, trong đó, sinh viên ngành Công tác xã hội có nhận thức ở mức cao nhất và thấp nhất là ngành Giới và Phát triển.

Từ khóa: Hoạt động tự học; các môn LLCT; sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam

Abstract: Subjects of political theory with knowledge of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh ideology, revolutionary ways of the Party and State equip students with revolutionary view of the word and human and scientific methodology contributing to their comprehensive development. Students’ perception of self-study for subjects of political theory is the foundation for their positive learning attitude and good learning result.

The article analyses data collected from a scientific research in 2019 on “Self-study of political theory subjects of the Vietnam Women’s Academy (VWA) students”. Based on the survey result to students studying 6 majors at the VWA, the article indicates the students’ perception of self-study for political theory subjects in 3 perspectives: the importance, purpose and contents of the self-study.

The research result shows that VWA students don’t fully aware of these 3 perspectives, the difference among courses and majors is trivial. Regarding the importance of political theory subjects, most of the students had the highest response level that self-study will help them have an objective view of life, as well as put Ho Chi Minh ideology, policies of the Party and legislations of the State in life. Social Work students accounted for the highest propotion while Travel and Tourism students had the lowest proportion. Regarding the purpose of the self-study, most of the students chose self-study to have good exam results. Among them, Social Work students had the highest proportion and Gender and Development stuents accounted for the lowest proportion.

Keywords: self-study; subjects of political theory; students of the Vietnam Women’s Academy

 

##submission.authorBiography##

Tô Lan Phương

ThS. Tô Lan Phương hiện là Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Học viện Phụ nữ Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-03
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC