HIỂU BIẾT VỀ TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG

  • Trương Hoài Linh

Tóm tắt

HIỂU BIẾT VỀ TÀI CHÍNH CỦA PHỤ NỮ

VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG

Trương Hoài Linh[*]

 

Tóm tắt: Tài chính không chỉ là mối quan tâm của các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội mà còn quan trọng đối với từng gia đình. Với vai trò "xây tổ ấm", người phụ nữ có  hiểu biết về tài chính không chỉ đem lại sự thịnh vượng về của cải cho bản thân họ, cho gia đình mà còn đem lại sự thịnh vượng về sức khỏe thể chất và tinh thần của các thành viên trong gia đình đó. Bài viết này sẽ hệ thống lại các quan điểm liên quan đến khía cạnh kiến thức, thái độ và hành vi trong hiểu biết về tài chính của phụ nữ cũng như các nhân tố tác động đến vấn đề này.

Từ khóa: Tài chính; hiểu biết về tài chính; phụ nữ

Abstract: Finance has been proved not only to be the concern of economic, political, social organizations but also to play crucial role to each family in society. As a "home maker", a women with financial leteracy will bring prosperity as well-being to herself and her family menbers. This article focuses on systematizing points of view on knowlege, behavior and attitude related to women's financial literacy and determinants as well

Keywords: Finance; financial litercacy' women.

 

 

 


[*] Đại học Kinh tế Quốc dân

##submission.authorBiography##

Trương Hoài Linh
Đại học Kinh tế Quốc dân
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-07
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH