ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC VỀ KHUÔN MẪU GIỚI ĐẾN DỰ ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ: TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN

  • Phan Thị Thu Hà

Tóm tắt

Tóm tắt: Phụ nữ khởi nghiệp và tham gia hoạt động kinh doanh đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho sự phát triển của xã hội nói chung và góp phần cải thiện, nâng cao vị thế của bản thân họ. Mặc dù được xã hội quan tâm và tạo điều kiện, phụ nữ kinh doanh phải đối mặt với nhiều rào cản, trong đó có rào cản từ các khuôn mẫu giới. Bài viết này xác định một số khuôn mẫu giới phổ biến trong kinh doanh và làm rõ ảnh hưởng của nó đến dự định khởi nghiệp của phụ nữ. Kết quả từ các nghiên cứu trước đây và số liệu của Dự án điều tra cơ bản “Nhận thức, dự định khởi nghiệp của phụ nữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện năm 2017 cho thấy dự định khởi nghiệp của phụ nữ bị ảnh hưởng bởi nhận thức về các khuôn mẫu giới trong kinh doanh. Khuôn mẫu giới là một trong những yếu tố cản trở họ quyết định khởi nghiệp.

Abstract: Women’s startup and participation in business activities that bring about great benefits to the development of society in general and contribute to improving their status. Although the society concerns and facilitates them, business women face many barriers, including barriers from gender stereo-types. This article identifies some common gender stereotypes in business activities and clarifies their influences on women’s entrepreneurial intentions. Results from previous studies and data from the re-search “Women’s awareness, entrepreneurial intention in international integration context” conducted by Vietnam Women’s Academy in 2017 show that entrepreneurial intention of a woman is influenced by her awareness of gender stereotypes in business. Gender stereotypes are one of the factors that prevent them from starting up a business.

##submission.authorBiography##

Phan Thị Thu Hà
TS. Phan Thị Thu Hà học chuyên ngành Xã hội học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Phụ nữ - Học viện Phụ nữ Việt Nam
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-23
Chuyên mục
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN