Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính

  • ThS. Trần Sỹ Dương
Từ khóa: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, biện pháp xử lý hành chính

Tóm tắt

Bài viết phân tích mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa hai cơ quan này trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-28