Thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

  • TS. Lê Thị Giang
Từ khóa: Hợp đồng mua bán nhà ở, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

Tóm tắt

Nhằm giải quyết nguồn vốn cho chủ đầu tư cũng như bảo đảm về chỗ ở cho người dân, Nhà nước ta công nhận hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thông qua các văn bản pháp luật trong đó cụ thể và trực tiếp nhất là Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Khung pháp lý về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là cơ sở quan trọng để định hướng hành vi mua bán nhà giữa chủ đầu tư và người dân trên thực tế. Bài viết tập trung phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai để thấy được bất cập liên quan đến loại hợp đồng này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-28