NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

  • 1. TS. Nguyễn Ngọc Minh; 2. CN. Vương Sỹ Đại; 1. Đại học Quốc gia Hà Nội; 2. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Từ khóa: Biện pháp, ngoại khóa, Thể dục thể thao, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Tóm tắt

Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cũng như thông qua các phương pháp khoa học đã lựa chọn được 06 biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao (TDTT) ngoại khóa cho sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kiểm sát Hà
Nội. Các biện pháp này bước đầu đã có đầy đủ cơ sở khoa học để kiểm nghiệm khoa học ứng dụng trong thực tiễn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15