LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NỮ SINH VIÊN BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  • 1.ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, 2.ThS. Trần Vĩnh An - 1.Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên; 2. Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Đà Nẵng
Từ khóa: Sức mạnh tốc độ , bóng chuyền, sinh viên, Đại học Khoa học - Đại Học Thái Nguyên

Tóm tắt

Bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, đề tài đã lựa chọn được 12 bài tập phát triển sức mạnh và 5 Test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nữ sinh viên bóng chuyền trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29