DIỄN BIẾN PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT NAM HỌC SINH 11 – 14 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

  • Đào Chánh Thức - Trường Đại học An Giang-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Từ khóa: Diễn biến, thể chất, nam học sinh 11-14 tuổi.

Tóm tắt

Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường qui trong lĩnh vực giáo dục thể chất để tập trung làm rõ diễn biến sự phát triển thể chất nam học sinh 11 – 14 tuổi tại thành phố Long Xuyên-Tỉnh An Giang; thông
qua việc tổng hợp và so sánh giá trị trung bình các chỉ số đánh giá thể chất nam học sinh 11-14 tuổi giữa các độ tuổi với nhau và diễn biến phát triển thể chất nam học sinh 11-14 tuổi TP. Long Xuyên qua diễn biến đồ. Kết quả diễn biến phát triển thể chất nam học sinh 11-14 tuổi tại TP. Long Xuyên diễn ra bình thường đúng theo qui luật phát triển của lứa tuổi và quy luật phát dục trưởng thành của trẻ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29