XÁC ĐỊNH, ỨNG DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THỂ LỰC CHO SINH VIÊN KHÓA 43 TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

  • TS. Nguyễn Thanh Hùng, ThS. Nguyễn Ngọc Châu - Đại học Quy Nhơn
Từ khóa: Đánh giá, ứng dụng, hệ thống các bài tập, phát triển thể lực cho sinh viên trường Đại học Quy Nhơn.

Tóm tắt

Mục đích nghiên cứu là đánh giá hiệu quả hệ thống các bài tập đã lựa chọn, ứng dụng thực nghiệm trên 250 sinh viên nam, nữ không chuyên khóa 43 tại Trường Đại học Quy Nhơn, kết quả nghiên cứu đã cho thấy sau 01 học kỳ thực nghiệm có sự tăng trưởng khi ứng dụng các bài tập, nhóm thực nghiệm tốt hẳn hơn nhóm đối chứng và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0,05. Sự thay đổi thể lực, cả nam và nữ sinh viên tỷ lệ xếp loại tốt, đạt tăng lên rõ rệt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02