THỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP TDTT TRƢỜNG HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TDTT HÀ NỘI

  • PGS.TS Bùi Quang Hải, Đinh Thị Huyền - Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Từ khóa: Thực trạng, tính tích cực, sinh viên...

Tóm tắt

Qua kết quả phỏng vấn thực trạng về nhận thức, thái độ, ý thức và kết quả học tập môn Lý luận và phương pháp TDTT trường học (LL&PP TDTT TH) của sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội cho thấy: Sinh viên chưa tích cực học tập môn LL&PP TDTT trường học, mặc dù có nhiều cố gắng tuy nhiên ý thức học tập còn chưa chủ động, chưa tìm tòi sáng tạo trong học tập nên kết quả học tập chưa đáp ứng được kỳ vọng đặt ra của môn học, của giáo viên và đặc biệt bản thân sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02