NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC TEST ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH BÓNG CHUYỀN NĂM THỨ NHẤT VÀ NĂM THỨ HAI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

  • TS. Nguyễn Văn Long, ThS. Lê Hoàng Dũng - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Lựa chọn test, thể lực chuyên môn, Bóng chuyền, trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Tóm tắt

Thông qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực thể dục thể thao, bước đầu chúng tôi đã lựa chọn được 07 test có đủ cơ sở khoa học, độ tin cậy và tính thông báo, để đánh giá nội dung thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên ngành Bóng chuyền năm thứ nhất và năm thứ hai trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02