XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN CẦU LÔNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GDTC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  • ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trường Đại học Xây dựng
Từ khóa: Thực trạng; giáo dục thể chất; ngoại khoá; chương trình; môn Cầu lông; Trường Đại học Xây dựng.

Tóm tắt

Thông qua sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường qui; tiến hành đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất, nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khoá môn Cầu lông và xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05