NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN KHÓA 13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

  • Nguyễn Công Hải Trường Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng
Từ khóa: Giáo dục thể chất; sinh viên; Trường Cao đẳng Thương mại thành phố Đà Nẵng.

Tóm tắt

Thông qua sử dụng phương pháp nghiên cứu thường quy, bài báo tiến hành đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng Thương mại. Từ đó tiến hành lựa chọn và ứng dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05