THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TỈNH LÂM ĐỒNG

  • Trần Quốc Hùng, Võ Thị Thùy Dung Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng
Từ khóa: Lâm Đồng; thể dục thể thao quần chúng; thực trạng.

Tóm tắt

Những năm gần đây, TDTT quần chúng (TDTTQC) đang ngày càng phát triển ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Chính đặc trưng về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn là cơ sở giúp thúc đẩy phong trào TDTTQC lớn mạnh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để sự phát triển này mang tính bền vững, rất cần có sự đánh giá thực trạng hoạt động TDTTQC tại địa phương một cách cụ thể, toàn diện. Dựa trên kết quả khảo sát định lượng, bài viết tập trung phân tích thực trạng hoạt động TDTTQC ở tỉnh Lâm Đồng trên các khía cạnh điều kiện tự nhiên, tài nguyên nhân văn, kinh tế xã hội, cơ sở vật chất, các môn thể thao tập luyện của người dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05