CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG THỰC TẬP LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH

  • Trần Thị Hồng Phương
Từ khóa: môi trường thực tập lâm sàng, sinh viên

Tóm tắt

Khảo sát 115 sinh viên thuộc khoa Y hệ chính quy sau khi kết thúc vòng thực tập tại các khoa lâm sàng bằng bảng câu hỏi CLES+T trên năm lĩnh vực: nhận thức của sinh viên đối với môi trường sư phạm lâm sàng, phong cách lãnh đạo của quản lý khoa, công tác chăm sóc điều dưỡng, đối với mối quan hệ hướng dẫn, vai trò của giáo viên lâm sàng, bài viết nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường thực tập lâm sàng của sinh viên năm 2022. Nghiên cứu cho thấy môi trường học lâm sàng có khuynh hướng tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt được được mức độ tốt do sinh viên ít được hướng dẫn cá nhân, tương tác thấp giữa sinh viên và giảng viên ngoài giờ thực tập chưa cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-04
Chuyên mục
Bài viết