MỐI LIÊN HỆ GIỮA BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY VỚI ISO 21001:2018

  • Nguyễn Thị Bích Thảo
  • Quang Thị Ngọc Anh
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, giáo dục đại học, kiểm định chất lượng, ISO 21001: 2018

Tóm tắt

Kiểm định chất lượng giáo dục nói chung và kiểm định chất lượng đại học nói riêng là một trong ba mô hình đảm bảo chất lượng phổ biến được các cơ sở giáo dục áp dụng hiện nay. Mục đích chính của kiểm định chất lượng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng học thuật và trách nhiệm giải trình trước công chúng. Hiện nay, bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam theo thông tư 12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định thì hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đóng vai trò chính. Trong các mô hình đảm bảo chất lượng cho cơ sở giáo dục, việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 21001:2018 hiện được nhiều tổ chức giáo dục quan tâm áp dụng. Đây là ứng được tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho các tổ chức giáo dục. Bằng phương pháp so sánh các tiêu chuẩn và tiêu chí trong hai bộ tiêu chuẩn trên, kết quả cho thấy có hơn 80% các tiêu chí kiểm định theo TT12/2017 – của Bộ Giáo dục và Đào tạọ được đề cập đến trong ISO 21001:2018. Vì vậy, khi các trường đại học áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học hoặc kiểm định chất lượng chương trình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-04
Chuyên mục
Bài viết