SÀNG LỌC MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CÓ HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TRÊN TẾ BÀO GAN

  • Bùi Thị Kim Lý
  • Hoàng Thành Chí
Từ khóa: dược liệu, HEPG2, HCCJ5, ung thư biểu mô gan

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là nhằm tìm kiếm những cây dược liệu có hoạt tính kháng tế bào ung thư biểu mô gan tại Việt Nam. Chúng tôi đã tiến hành thu thập 8 loại cây dược liệu dựa trên kết quả tổng hợp thông tin của các nghiên cứu trước đó. Sau đó tiến hành tách chiết và thu nhận cao chiết thô của 8 cây này và tiếp tục đánh giá tác động ức chế sự tăng sinh của chúng trên dòng tế bào ung thư biểu mô gan HEPG2 và HCCJ5 sử dụng phương pháp MTT. Kết quả sàng lọc so sánh với nhóm đối chứng (mặc định là 100%) cho thấy các cao chiết cho tác động ức chế mạnh nhất là Cúc Tần (phần trăm tế bào sống là 1,32 ± 1,20 % trên dòng tế bào HEPG2 và 0,1633 ± 0,15 % trên dòng tế bào HCCJ5). Các cao chiết gây ức chế trên 50% sinh trưởng tế bào gồm có Lá Đắng, Xuyên Tâm Liên và Sài Đất. Các cao chiết còn lại là Ngũ Gia Bì Gai, Kim Ngân Hoa, Thanh Táo và Kim Thất Tai thì không có tác động đến khả năng sống của các tế bào ung thư biểu mô gan.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-04
Chuyên mục
Bài viết