Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẪU THIẾT BỊ KIỂM TRA ĂN MÒN ĐÁY BỒN CHỨA XĂNG DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ THÔNG BIẾN DẠNG Tải xuống tải PDF