NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẪU THIẾT BỊ KIỂM TRA ĂN MÒN ĐÁY BỒN CHỨA XĂNG DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ THÔNG BIẾN DẠNG

  • Triệu Đặng Quốc
  • Duy Bùi Trọng
  • Phụng Vương Đức
  • Hải Lại Viết
  • Tiến Trần Minh
  • Duy Trần Hữu
Từ khóa: từ thông biến dạng, từ trường rò, từ trường cảm ứng

Tóm tắt

Bài báo trình bày nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra ăn mòn đáy bồn chứa xăng dầu chôn ngầm dưới đất bằng phương pháp từ thông biến dạng sử dụng cảm biến Hall. Mục đích của nghiên cứu, chế tạo là phục vụ công tác đảm bảo an toàn tại các cơ sở lưu trữ xăng dầu. Kết quả bước đầu cho phép phát hiện vị trí khuyết tật trong mẫu thép cacbon với kích thước 40% bề dày mẫu, tuy nhiên hạn chế là chưa đánh giá được kích thước khuyết tật thành công. Đây là tiền đề để tiếp tục nghiên cứu phát triển thiết bị kiểm tra ăn mòn đáy bồn chứa xăng dầu tại các cơ sở lưu trữ và nhà máy lọc dầu tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-07
Chuyên mục
Bài viết