ĐẤU TRANH CỦA TÙ NHÂN TRẠI LAO ĐỘNG ĐẶC BIỆT NÚI BÀ RÁ (1940-1945)

  • Hồng Hà Minh
  • Quyết Lưu Văn
Từ khóa: bệnh tật, chế độ lao tù, tù chính trị, vượt ngục

Tóm tắt

Trại lao động đặc biệt Núi Bà Rá là một loại hình nhà tù thực dân Pháp thiết lập ở Việt Nam từ năm 1940 đến tháng 3-1945. Với tên gọi “trại lao động”, chính quyền thuộc địa ở Nam Kỳ đã dựng lên ở nơi rừng thiêng nước độc một hệ thống nhà trại để giam cầm, đày ải những người yêu nước, các chiến sĩ cách mạng và nhiều đối tượng khác. Bài viết này trình bày hoạt động đấu tranh của tù nhân ở nhà tù Bà Rá với những trọng điểm nổi bật là: đấu tranh của nữ tù, trừng trị những tên ác ôn, chống khủng bố, chịu đựng bệnh tật như một hình thức tra tấn - đày ải, tổ chức và đấu tranh nội bộ, những cuộc vượt ngục. Các hoạt động đấu tranh này là phần quan trọng trong quá trình tồn tại hoạt động của nhà tù Núi Bà Rá, góp phần làm rõ thêm lịch sử các nhà tù ở Việt Nam thời thực dân, đế quốc và lịch sử truyền thống anh dũng của địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-07
Chuyên mục
Bài viết