Lễ vật Sla-tho trong các nghi lễ của người Khmer Nam bộ qua góc nhìn ký hiệu văn hóa

  • Thị Rọ Mu Ni Thạch
Từ khóa: Ký hiệu văn hóa, Nghi lễ, Lễ vật, Sla-tho, Khmer, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Tóm tắt

Văn hóa Khmer Nam bộ đặc trưng bởi các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mang tính ký hiệu, biểu tượng đa dạng trong các sinh hoạt văn hóa tộc người Khmer. Nếu như chúng ta đã rất quen thuộc với các biểu tượng gắn liền với công trình kiến trúc chùa chiền Phật giáo Nam Tông Khmer như Neak (Naga), Krud, Keyno… thì những thành tố hệ thống lễ vật trong các nghi lễ truyền thống dân tộc, nghi lễ tín ngưỡng hay nghi lễ tôn giáo dường như vẫn chưa được nhiều người quan tâm, tìm hiểu và giải mã. Từ góc nhìn ký hiệu văn hóa, bài viết nghiên cứu lễ vật Sla-tho của người Khmer ở các khía cạnh nguồn gốc, tên gọi, các dạng thức, thông qua đó tiếp cận và diễn giải ý nghĩa biểu đạt của những ký hiệu văn hóa này, đồng thời góp phần làm rõ quan niệm, tư duy sáng tạo, tư duy thẩm mỹ trong quá trình tồn tại và phát triển của xã hội tộc người Khmer ở Nam bộ nói chung và trong phạm vi giới hạn của bài viết này là người Khmer ở tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Tác giả

Thị Rọ Mu Ni Thạch

ThS., Trường Đại học Trà Vinh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-13
Chuyên mục
NHÂN HỌC - VĂN HÓA HỌC