Quay trở lại chi tiết bài viết Về tín ngưỡng truyền thống của người Hmông ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (nghiên cứu tại ba xã Xín Cái, Sủng Trà và Thượng Phùng) Tải xuống tải PDF