Về tín ngưỡng truyền thống của người Hmông ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (nghiên cứu tại ba xã Xín Cái, Sủng Trà và Thượng Phùng)

  • Thị Lan Trịnh
Từ khóa: Người Hmông, Tín ngưỡng, Biến đổi tín ngưỡng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam

Tóm tắt

Từ xưa đến nay, người Hmông ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vẫn duy trì các cách thức thực hành tôn giáo theo tín ngưỡng truyền thống, thờ cúng các vị thần, tổ tiên và các loại ma. Tuy nhiên, sau những năm 1980 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xuất hiện một số hiện tượng tôn giáo mới. Bên cạnh việc duy trì các loại hình tín ngưỡng truyền thống, một bộ phận người Hmông đã thay đổi đức tin theo các hiện tượng tôn giáo mới này (chủ yếu là đạo Tin Lành và San sư khẹ tọ). Bài viết làm rõ thực trạng biến đổi tín ngưỡng truyền thống của người Hmông ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (qua nghiên cứu tại ba xã Xín Cái, Sủng Trà và Thượng Phùng) và chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi này.

Tác giả

Thị Lan Trịnh

TS., Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-13
Chuyên mục
DÂN TỘC HỌC