Quay trở lại chi tiết bài viết Cơ sở dữ liệu và dữ liệu lớn - giá trị cốt lõi trong phát triển kinh tế Tải xuống tải PDF