Cơ sở dữ liệu và dữ liệu lớn - giá trị cốt lõi trong phát triển kinh tế

  • Hùng Cường Vũ
  • Lê Phương Hoài Nguyễn
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, Dữ liệu lớn, Chuyển đổi số, Kinh tế số, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam

Tóm tắt

Trong quá trình chuyển đổi sang chính phủ số, kinh tế số, xã hội số nhằm tạo ra bước đột phá trong tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân, cơ sở dữ liệu mà ngày nay phát triển thành dữ liệu lớn đóng vai trò là một trong những yếu tố quyết định, mang lại thành công. Bài viết phân tích vai trò của cơ sở dữ liệu và dữ liệu lớn trong phát triển kinh tế số nhìn từ góc độ vĩ mô và vi mô, đồng thời tổng hợp kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc trong xây dựng, quản trị và vận hành kinh tế số dựa trên cơ sở dữ liệu và dữ liệu lớn, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền kinh tế số.

Tác giả

Hùng Cường Vũ

PGS.TS., Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Lê Phương Hoài Nguyễn

ThS., Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-13
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC