Nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá trị đất đô thị tại Việt Nam

  • Than Lân Nguyễn
Từ khóa: Đất đai, Đô thị, Quy hoạch, Giá trị đất đô thị, Tài nguyên

Tóm tắt

Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh bất động sản. Mã số: 9.11.36.09

Luận án được trình bày trong 5 chương: Chương 1 tổng quan nghiên cứu. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết. Chương 3 giới thiệu bối cảnh và phương pháp nghiên cứu. Chương 4 trình bày kết quả phân tích các yếu tố tác động làm gia tăng giá trị đất đô thị ở Việt Nam. Chương 5 đưa ra một số hàm ý từ kết qu nghiên cứu.

Luận án được bảo vệ thành công tại Hội đồng chấm luận án cấp trường, họp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 3/2021.

(PHẠM NGUYỄN giới thiệu)

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-23
Chuyên mục
GIỚI THIỆU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHXH&NV