Chiến lược của các nước lớn đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vai trò, vị thế của Việt Nam

  • Thị Thanh Bình Phạm
  • Thị Phương Dung Vũ
Từ khóa: Chiến lược, Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam

Tóm tắt

Bài viết phân tích vị trí và tầm quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI xét trên cả 2 góc độ: Địa - Chính trị và Địa - Kinh tế với những thay đổi căn bản. Trên cơ sở tìm hiểu quan điểm và chiến lược của các nước lớn (Mỹ, Nga, Trung Quốc) đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bài viết đưa ra một số đánh giá, nhận định về vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực.

##submission.authorBiographies##

Thị Thanh Bình Phạm

PGS.TS., Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thị Phương Dung Vũ

NCS.ThS., Tạp chí Cộng sản

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
Các bài chính