KIỂM SOÁT GIỮA CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG KHI THỰC HIỆN PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TẠI VIỆT NAM

  • Đình Lành Cao
  • Trương Hồng Quang
Từ khóa: chính quyền địa phương, kiểm soát chính quyền địa phương, kiểm soát quyền lực, phân cấp, phân quyền

Tóm tắt

Việt Nam muốn kiểm soát tốt quyền lực nhà nước ở địa phương thì không thể không thúc đẩy phân cấp, phân quyền. Tuy nhiên, phân cấp, phân quyền cũng tạo ra những khó khăn, thách thức đối với việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương. Bài viết chỉ ra những bất cập của cơ chế kiểm soát giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương ở Việt Nam khi thực hiện phân quyền, phân cấp và đưa ra một số khuyến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-17