NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

  • Luong Ngoc Hieu
  • Tran Le Tra My
  • Nguyen Thai Ha
Từ khóa: Nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh, thương mại điện tử

Tóm tắt

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã và đang đem lại những chuyển biến mạnh mẽ ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh tế đem lại những lợi ích to lớn cho toàn xã hội. Trong bối cảnh dịch COVID-19, Thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành phương thức giao dịch được sử dụng phổ biến, lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Việc áp dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp hiện nay là một xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập. Thực tế cho thấy, quá trình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc đòi hỏi phải có những công trình nghiên cứu khách quan về quy luật vận động và phát triển thương mại điện tử để từ đó xây dựng và triển khai những giải pháp chiến lược phát triển lĩnh vực hoạt động thương mại này

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-15
Chuyên mục
Bài viết