Quay trở lại chi tiết bài viết VỀ MỘT LỜI GIẢI BÀI TOÁN MẠNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG CỦA THÀNH PHỐ VỚI NHIỀU TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH Tải xuống tải PDF