MÔ PHỎNG HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN PHỤC VỤ DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG BAN HÀNH NĂM 2018

  • Nguyễn Chính Cương, Nguyễn Thị Dung
Từ khóa: Mô phỏng, hiện tượng quang điện, vật lí lượng tử.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng hai chương trình mô phỏng hiện tượng
quang điện phục vụ nội dung giảng dạy chuyên đề vật lí lượng tử trong chương trình
môn vật lí lớp 12. Mô phỏng thí nghiệm phát hiện hiện tượng quang điện và thí nghiệm
khảo sát dòng quang điện được xây dựng bám sát chương trình và hiện tượng thực tế,
giúp giáo viên và học sinh có thể đạt được một số yêu cầu cần đạt trong bài học, qua đó
hỗ trợ giáo viên xây dựng bài dạy phát triển năng lực cho chuyên đề vật lí lượng tử.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-10
Chuyên mục
Bài viết