NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA NƯỚC NGOÀI VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA CÔNG SỞ Ở VIỆT NAM

  • Vũ Công Hảo
Từ khóa: Công sở, môi trường văn hóa công sở, cán bộ viên chức.

Tóm tắt

Môi trường văn hóa công sở không đóng vai trò quyết định, nhưng nó là yếu tố gián
tiếp tạo lập, định hình các giá trị cơ bản của văn hóa công sở. Xây dựng môi trường văn hóa
công sở tích cực, phù hợp vừa bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của mỗi công sở,
vừa khuyến khích được tinh thần, hiệu quả làm việc của cán bộ viên chức là trách nhiệm của
bộ máy công quyền. Trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn xây dựng môi trường văn hóa công sở ở một
số nước trên thế giới, bài viết đề xuất một vài ý kiến cho việc xây dựng môi trường văn hóa
công sở ở Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-10
Chuyên mục
Bài viết